VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Klimex Hutnícky materiál, s.r.o. (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah spoločnosti Klimex Hutnícky materiál, s.r.o. ako predávajúceho a jeho zákazníkov ako kupujúcich pri predaji hutníckeho materiálu a súvisiacich služieb.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvyuzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou Klimex Hutnícky materiál, s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

II. PODMIENKY VZNIKU ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim vrátane rámcových kúpnych zmlúv alebo ktorý vznikol na základe objednávky kupujúceho prijatej predávajúcim (ktorýkoľvek z uvedených zmluvných vzťahov ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je predaj hutníckeho materiálu a služieb s ním spojených podľa požiadaviek kupujúceho, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti Klimex Hutnícky materiál, s.r.o.
 2. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Tieto VOP upravujú aj povinnosti zmluvných strán od okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 3. Písomné aj iné konkludentné „Potvrdenie objednávky“zmluvné strany považujú za uzavretie riadnej Kúpnej zmluvy, pričom tieto VOP predávajúceho sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Potvrdenú objednávku zo strany predávajúceho je kupujúci povinný odsúhlasiť podľa bodu 9. tohto článku. V prípade, že zmluvné strany uzavrú na rovnaký predmet plnenia osobitne písomnú kúpnu zmluvu platia zmluvné dojednania podľa tejto kúpnej zmluvy spolu s VOP predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť Klimex Hutnícky materiál, s.r.o. V prípade, že objednávku uzavrie v mene kupujúceho osoba v jeho prevádzkarni, zaväzuje takéto konanie priamo kupujúceho v zmysle ustanovenia § 16 Obchodného zákonníka.
 4. Základnou povinnosťou predávajúceho je dodať dohodnutý tovar a služby v dohodnutom čase a kvalite a základnou povinnosťou kupujúceho je tento tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v dojednanej lehote splatnosti.
 5. V prípade ak kupujúci požaduje, aby bola predmetom kúpnej zmluvy, alebo potvrdení objednávky osobitná požiadavka, ktorou sa rozumie delenie materiálu, je nutné, aby kupujúci túto požiadavku uviedol v kúpnej zmluve, resp. objednávke a odber predmetného tovaru hlásil aspoň jeden deň vopred obchodnému referentovi uvedenému v kúpnej zmluve. Delením materiálu sa rozumie “obchodné” delenie,a to s presnosťou -0 / +50 mm (rezanie, strihanie) a -0 / +100 mm (pálenie) od požadovanej dĺžky. Dohoda o delení (druh, termín, predbežná cena) musí byť súčasťou zmluvy ako podklad pre posúdenie zodpovednosti za možnú vadu. Zostatok, ktorý je súčasťou dodávky a vznikne po dohodnutom delení a je menší ako najmenší dodávaný rozmer považuje predávajúci za zostatok materiálu rozmerom menším ako požadovaný prvok, t.j. zvyšok po delení. V prípade kruhových ocelí s priemerom nad 100 mm považuje predávajúci za zvyšok po delení zostatok materiálu kratší ako 500 mm. Predávajúci nedelí spojovací materiál dodávaný v škatuliach, pletivo v balíkoch, ťahanú oceľ a tovar, ktorý je od výrobcu dodávaný v konečnej povrchovej úprave (nie pokovovanie) a v konečnom tvare (napr. druhovýrobky).
 6. V prípade, že kupujúci požaduje prepravu tovaruje povinný v objednávke uviesť:
  predmet a druh prepravy, (vlastný odber, iní dopravcovia, doprava zabezpečená predávajúcim, zberná služba, pošta, železnica),
  • presné dopravné dispozície,
  • osobu oprávnenú k prevzatiu tovaru,
  • čas plnenia.
  Najskorší termín prepravy prostredníctvom vozidiel predávajúceho je 24 hodín od uzavretia, resp. doručenia podpísanej kúpnej zmluvy, čo ale neplatí na položky do 1000 kg. Pri spôsobe platby prevodom na bankový účet predávajúceho táto lehota začína plynúť odo dňa pripísania dojednanej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy je povinný v mimoriadnych prípadoch, ako napr. platba v hotovosti, technická chyba na vozidle, špeciálne požiadavky na prepravu, požiadať dispečera dopravy o prepravu tovaru. V prípade, že takto písomne dohodnuté podmienky nebudú splnené zo strany kupujúceho, náklady spojené s márnou dopravou uhradí kupujúci.
 7. V prípade, ak kupujúci požaduje spolu s objednaným tovarom dodať sprievodnú dokumentáciu, čím sa rozumie dokument kontroly (atest), Vyhlásenie o zhode, Vyhlásenie o parametroch alebo požaduje vyznačiť pôvod tovaru, je povinný kupujúci túto požiadavku uviesť na objednávke tak, aby mohla byť zapracovaná do kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky.
 8. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť predávajúcemu podpísaný písomný návrh kúpnej zmluvynajneskôr do 5 dní odo dňa jeho doručenia kupujúcemu.
 9. Kupujúci je povinný ním podpísané potvrdenie objednávkydoručiť na adresu predávajúceho v lehote do 5 dní od dňa jej doručenia kupujúcemu. V prípade nedoručenia podpísanej potvrdenej objednávky nie je predávajúci povinný objednávku kupujúceho akceptovať.
 10. V prípade, ak kupujúci obdrží od predávajúceho písomný návrh kúpnej zmluvy, predmetom ktorého bude dodanie tovaru a služieb uvedených v objednávke kupujúceho, zmluvné strany majú za to, že márnym uplynutím lehoty 5 dní od dňa doručenia návrhu písomnej kúpnej zmluvy kupujúcemu, platí, že sa zmluvné strany výslovne dohodli na uzavretí kúpnej zmluvy, pričom objednávka kupujúceho je považovaná za návrh na uzavretie zmluvy a návrh predávajúceho na uzatvorenie písomnej kúpnej zmluvy je považovaný za prijatie návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.
 11. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať ďalšie špecifikácie alebo podmienky, pokiaľ nie sú uvedené v kúpnej zmluve alebo písomnom potvrdení objednávky oboma zmluvnými stranami.
 12. Predávajúci je oprávnený odmietnuť dodanie tovaru kupujúcemu, ak sa kupujúci nachádza v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zverejnenom na portáli Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

III. DODANIE TOVARU, DODACIE PODMIENKY, PREPRAVNÉ PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

 1. Ak nie je dohodnutá medzi zmluvnými stranami lehota o čase plnenia a prepravy, zmluvné strany sú povinné splniť svoj záväzok bez zbytočného odkladu.
 2. Zmenu dopravných dispozíciimôže povoliť iba dispečer dopravy spoločnosti. V prípade, že predávajúci splnil svoj záväzok vyplývajúci z objednávky odovzdaním tovaru inému dopravcovi, zmenu dopravných dispozícii, prípadne prepravnej zmluvy zabezpečuje na svoje náklady priamo u tohto dopravcu kupujúci.
 3. Omeškanie predávajúceho nie je porušením kúpnej zmluvy, pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým nemohol zabrániť a ktoré sú nezávislé od jeho vôle (napr. oneskorené alebo poškodené subdodávky, prekážky pri transporte a pod.); takéto prekážky vylučujú zodpovednosť predávajúceho za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu omeškaním.
 4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nebude tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu. K prevzatiu tovaru inou osobou ako kupujúcim(napr. dohodnutým prepravcom) je nutný doklad k oprávneniu prevzatia tovaru s uvedením mena, priezviska a čísla občianskeho preukazu (pasu) oprávnenej osoby, inak nebude tovar vydaný. Prevzatie tovaru musí oprávnená osoba potvrdiť na dodacom liste, resp. výkaze vozidla s uvedením mena a priezviska, podpisom, číslom občianskeho preukazu (pasu), poprípade aj pečiatkou.
 5. Kupujúci je povinný zabezpečiť začatie vykládky vozidla do 15 minútpo prihlásení sa posádky vozidla na mieste dopravnej dispozície. V prípade nesplnenia tejto podmienky má predávajúci právo účtovať stojné z dôvodu čakania v zmysle aktuálneho cenníka. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečovať vykládku tovaru svojimi mechanizmami a vlastnými pracovníkmi, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak.
 6. Prístupová komunikáciana mieste dopravnej dispozície musí spĺňať kritériá minimálne cesty III. triedy alebo miestnej komunikácie minimálne funkčnej triedy C3, pričom posúdenie jej zjazdnosti je v kompetencii vodiča vozidla s prihliadnutím na typ vozidla, jeho momentálny technický stav, druh naloženého tovaru a poveternostné podmienky v danom okamihu.
 7. Ak nastal prípad, že sa na mieste dopravnej dispozície nikto nenachádza, vodič si nechá potvrdiť výkaz o jazde nestrannou osobou (napr. obecný úrad) a tovar dovezie späť do skladu predávajúceho. Náklady spojené s márnou prepravou a uskladnením tovaru, ktoré tým vzniknú predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť. V prípade, že kupujúci neprevezme tovardodaný predávajúcim v dohodnutom termíne a mieste prevzatia tovaru, má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za aj každý začatý deň omeškania z kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve za množstvo tovaru uvedeného v kúpnej zmluve alebo v objednávke.
 8. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovaralebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
 9. Predávajúci je povinný dodať predmet predaja v obvyklom balení tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o poškodení predmetu predaja počas prepravy z dôvodu nedostatočného balenia ihneď pri prijatí predmetu predaja od prepravcu.
 10. Obalymôže predávajúci účtovať ako samostatnú položku s tovarom. Kupujúci môže tieto vrátiť na vlastné náklady do 1 roka od expedície tovaru, a to nepoškodené s oznámením čísla faktúry, ktorej sa vrátené obaly týkajú. Náklady na dopravu obalov hradí strana obaly vracajúca. S obalmi obchodného tovaru dodaného podľa kúpnej zmluvy je potrebné nakladať v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
 11. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prepravné v zmysle aktuálneho cenníka prepravy.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom jedným z týchto spôsobov dohodnutým v zmluve:
 • na základe predfaktúry (zálohovej faktúry) vopred pred dodaním tovaru,
 • inkasom najneskôr v deň dodania tovaru,
 • po dodaní tovaru na základe faktúry so splatnosťou dohodnutou v zmluve
 1. Oprávnené námietkyk platobnému dokladu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote splatnosti.
 2. V prípade, že kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar v lehote splatnosti uvedenej na daňovom doklade – faktúretitulom kúpnej zmluvy alebo VOP, je predávajúci oprávnený
 • požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
 • okamžite pozastaviť ďalšie dodávky až do ich úplnej úhrady
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak celková suma pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu vyplývajúcich zo zmluvy alebo viacerých zmlúv vrátane DPH (bez ohľadu na ich splatnosť) dosiahne výšku kreditného limitu, predávajúci nie je povinný dodávať kupujúcemu tovar. (právo odopretia plnenia zo strany predávajúceho) Výška kreditného limitu je 10 000 €, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je povinný dodávať kupujúcemu tovar v prípade, ak predávajúci má voči kupujúcemu akékoľvek (aj z iných zmluvných vzťahov) neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti.
 3. Predávajúci je oprávnený započítať si akúkoľvek svoju aj nesplatnú pohľadávku voči kupujúcemu vyplývajúcu zo zmluvy alebo týchto VOP s akoukoľvek (aj z iných zmluvných vzťahov)pohľadávkou kupujúceho voči predávajúcemu.
 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade zníženia ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti nebude predávajúci opravovať základ dane a daň v zmysle § 25 ods. 6 z.č. 222/2004 Z.z. o DPH.
 5. Ak prepravu tovaru zo SR do iného členského štátu vykoná kupujúci alebo zabezpečí kupujúci inou osobou, je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu potvrdenie o prevzatí tovaru v inom členskom štáte najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru od predávajúceho. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške sadzby dane z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov z fakturovanej sumy tovaru (sadzba dane / 100 x fakturovaná suma tovaru).Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho registrácie k DPH, ktorá ma vplyv na kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny predmetu predaja.Kupujúci prehlasuje, že uňho nenastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, ak u kupujúceho nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa predchádzajúcej vety, je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť predávajúceho. V prípade, ak sa vyhlásenie kupujúceho podľa prvej vety tohto bodu a článku VOP ukáže ako nepravdivé, alebo kupujúci poruší povinnosť upozorniť predávajúceho podľa druhej vety tohto bodu a článku VOP, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške …. EUR a nahradiť mu všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s týmto porušením povinností vzniknú.
 6. Prevod práv a povinnostívyplývajúcich z kúpnych zmlúv alebo z Potvrdenia objednávky na tretiu stranu je možný výlučne s písomným súhlasom predávajúceho.

V. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Vlastnícke právo k dodaným výrobkom prechádza na kupujúceho až okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do okamžiku úplného zaplatenia kúpnej ceny nie je kupujúci oprávnený previesť vlastnícke právo k výrobkom na tretiu osobu.
 2. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho okamžikom dodania predmetu predaja. Po prevzatí neuhradeného tovaru je kupujúci povinný sa oň riadne starať a uskladniť ho tak, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu alebo jeho odcudzeniu. V prípade porušenia niektorej povinnosti sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu v plnej výške.

VI. VYŠŠIA MOC

 1. Predávajúci a kupujúci nezodpovedajú za nesplnenie svojich zmluvných povinností v plnom rozsahu alebo čiastočne, ktoré im vyplývajú z kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky, ak je to v dôsledku okolností vyššej moci nezávislých od vôle predávajúceho, ktoré znemožnia ich dodržanie alebo učinia ich dodržanie neprimerane komplikovaným. K takýmto okolnostiam patria najmä nepredvídaná zmena počasia, prírodná katastrofa, požiar, záplavy, zemetrasenie, havária, prerušenie dodávok energií, nedostatok energií alebo surovín, porucha na výrobnom zariadení, ozbrojené konflikty, blokády, zákaz dovozu/vývozu, úradné zákazy a zásahy, štrajky, dopravná kolízia, nefunkčnosť železničnej dopravy, pracovné konflikty ako aj strata podstatného, ťažko nahraditeľného dodávateľa alebo iné okolnosti,ktoré priamo ovplyvnia plnenie kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky. V takomto prípade bude čas na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky predĺžený o obdobie, počas ktorého tieto okolnosti trvajú, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov.
 2. Osoba oprávnená k prevzatiu tovaru nesmie podmieňovať prevzatie zjavne nepoškodenej zásielkykontrolou jej obsahu, množstva a druhu pred posádkou vozidla.
 3. Kupujúci je povinný prípadné vady dodávky tovaru písomne oznámiťpredávajúcemu (ako reklamáciu – nutné údaje: číslo faktúry a špecifikácia vady tovaru a aké právo si titulom nároku z vád uplatňuje) bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia dodávky. Práva z vád tovaru alebo služieb, ktoré mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti musí kupujúci uplatniť najneskôr do 6 mesiacov od doby dodania tovaru za podmienok uvedených v ustanovení § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.
 4. Ak kupujúci vracia reklamovaný obchodný tovar, je povinný postupovať podľa dispozícii predávajúceho, ktoré si vopred vyžiadal. V prepravných dokladoch musí vyznačiť, že sa jedná o reklamovaný tovar a uviesť číslo príslušnej reklamácie.
 5. Rozdiel v hmotnosti do +/- 1%medzi dodaným a fakturovaným množstvom tovaru (vzťahuje sa na položku) nie je považovaný za vadu a nemôže byť predmetom reklamácie.
 6. Uplatnenie reklamácie kupujúcim nezakladá právo kupujúceho neuhradiť kúpnu cenu v plnej výške. Kúpna cena je napriek uplatneniu reklamácie splatná v plnom rozsahu v lehote dojednanej na daňovom doklade predávajúceho – na faktúre, resp. podľa zmluvy. V prípade, ak predávajúci uzná nárok kupujúceho, ktorý mu vyplýva z reklamácie, vystaví na prijaté plnenie v rozsahu uznanej reklamácie dobropis, pokiaľ sa zmluvné strany sa nedohodnú inak.
 7. V prípade, že kupujúci neoprávneneuplatní reklamáciu, náklady spojené s riešením reklamácie, ktoré vzniknú predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť.
 8. Ak predávajúci na svoje písomné stanovisko k reklamácií neobdrží do 30 dníod kupujúceho písomnú odpoveď, považuje sa stanovisko predávajúceho za potvrdené.

VIII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

 1. V prípade, že za účelom plnenia zmluvy je potrebný vstup kupujúceho alebo ním poverenej osoby do priestorov predávajúceho, sú takéto osoby povinné používať osobné ochranné pracovné prostriedkyv súlade s platnými právnymi predpismi a predpismi predávajúceho. Osobné ochranné pracovné prostriedky si zabezpečuje kupujúci.

IX. DORUČOVANIE

 1. Doručením akýchkoľvek písomností (vrátane faktúr) na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi zmluvnými stranami (ďalej len „písomnosť“) sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú v záhlaví tejto zmluvy, doručenie kuriérom (kuriérskou službou) alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou. Faktúry nie je potrebné zasielať doporučene.
 2. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá
 3. a) aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať(a to bez ohľadu na zvolený spôsob doručovania podľa bodu 1), alebo
 4. b) ak je písomnosť doručovaná zmluvnej strane prostredníctvom pošty ako obsah poštovej zásielky aj deň, v ktorý
 5. ba) márne uplynie úložná dobaurčená poštou pre vyzdvihnutie si tejto poštovej zásielky, alebo
 6. bb) je na tejto poštovej zásielke preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“alebo iná poznámka podobného významu,.
 7. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy alebo potvrdenia objednávky, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil inú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Záväzkové vzťahy predávajúceho a kupujúceho vzniknuté na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo potvrdenia objednávky a týmito dokumentmi neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č.513/1991 Z.z.) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. V prípade, že zmluva obsahuje medzinárodný prvok, je miestne príslušný súd určený podľa sídla predávajúceho. V prípade viacerých jazykových verzií týchto VOP alebo zmluvy má vždy prednosť znenie týchto VOP a zmluvy v slovenskom jazyku. Rozhodným právom je právny poriadok Slovenskej republiky.
 3. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo potvrdenia objednávky budú riešiť podľa možností mimosúdnou cestou. Pokiaľ v mimosúdnom konaní nepríde ku zhode môže ktorákoľvek zmluvná strana predložiť spor na rozhodnutie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky podľa lokalizácie prevádzky predávajúceho.
 4. Kupujúci ako fyzická osoba resp. fyzické osoby konajúce v mene kupujúceho svojím podpisom na zmluve udeľujú svoj výslovný písomný súhlas predávajúcemu na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v zmluve alebo inak poskytnutých predávajúcemu na dobu neurčitú až do jeho písomného odvolania, avšak minimálne na dobu platnosti zmluvy až do vysporiadania všetkých práv a povinností zo zmluvy, a to na účel ich spracovania predávajúcim vo vlastnom informačnom systéme
 5. Za účelom zabezpečenia splnenia všetkých povinností kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy a týchto VOP sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci zabezpečí na zmluve ručenie tretej osoby. Osoba podpísaná na zmluve ako ručiteľ vyhlasuje, že plne súhlasí so zmluvou a týmito VOP a že uspokojí všetky pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu vyplývajúce zo zmluvy a týchto VOP, ak ich neuspokojí kupujúci.
 6. Predávajúci a kupujúci podpismi na zmluve potvrdzujú, že uzavreli zmluvu výslovne s tým, že nebudú porušené žiadne protikorupčné právne predpisy alebo predpisy trestného práva. Akékoľvek porušenie týchto povinností kupujúcim sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, ktoré predávajúceho oprávňuje kedykoľvek odstúpiť od zmluvy s okamžitým účinkom.
 7. Kupujúci a ručiteľ podpisom na zmluve dávajú predávajúcemu neodvolateľný súhlas na zverejnenie svojho obchodného mena, sídla, IČO a dlžnej sumy v prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny.
 8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 06.2015.